Բ Ո Ն ՈՒ Ս Ա Յ Ի Ն   Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Գ

«Գենացվալե»-ն առաջարկում է բոնսուային ծրագիր, որը թույլ է տալիս առաքում պատվիրելու ընթացքում կուտակել միավորներ և հետագայում սպառել դրանք։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿՈՒՏԱԿԵԼ ԵՎ ՍՊԱՌԵԼ ԲՈՆՈՒՍՆԵՐԸ․

Զանգով կամ կայքի միջոցով առաքում պատվիրելիս պետք է նշել Ձեր հեռախոսահամարը։ Մեկ ամսվա ընթացքում նույն հեռախոսահամարով պետք է կատարել առնվազն 2 գնում՝ ընդհանուր 15,000 դրամ կամ ավել գումարի չափով։ Պետք է տեղեկացնել օպերատորին, որ ցանկանում եք մասնակցել բոնուսային ծրագրին։7 օրվա ընթացքում մեր աշխատակիցը կհաստատի Ձեր մասնակցությունը։ Յուրաքանչյուր գնման դիմաց Դուք կստանաք բոնուս՝ գնման արժեքի 3%-ի չափով։
Բոնուսները կարելի է օգտագործել հեռախոսազանգով պատվերի ժամանակ։ Հիշեք, որ սպառել կարելի է միայն տվյալ զանգի հեռախոսահամարին կցված բոնուսները։

Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ի Ն   Օ Ֆ Ե Ր Տ Ա

(բոնուսային համակարգի վերաբերյալ)

 

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Սույն օֆերտան հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած «Ֆեռակո» ՍՊԸ-ի (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) կողմից առաջարկվող բոնուսային համակարգին միանալու հրապարակային առաջարկ՝ օֆերտայում սահմանված պայմաններով։

Օֆերտան տեղադրված է Ընկերության www.genatsvale.am կայքում (այսուհետ նաև՝ Կայք), հրապարակային է և ուղղված է դրանում սահմանված պայմաններին բավարարող սպառողների անորոշ շրջանակի։ Միևնույն ժամանակ, օֆերտան որևէ կերպ չի կաշկանդում Ընկերությանը և վերջինիս չի պարտադրում բավարարել սահմանված պայմաններին բավարարող յուրաքանչյուր անձի հայտը, և Ընկերությունն ազատ է հայտը բավարարելու անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը որոշելու հարցում:

Սույն օֆերտայի անբաժանելի մասն են հանդիսանում դրան կցված պայմանները:

Բոնուսային համակարգի յուրաքանչյուր Մասնակից համակարգին իր մասնակցությունը շարունակելու (չդադարեցնելու) փաստի ուժով ակցեպտավորում է սույն օֆերտան և դրա պայմանները, ուստի օֆերտան և դրան կցված պայմանները կիրառվում են բոնուսային համակարգի բոլոր Մասնակիցների նկատմամբ` անկախ որևէ հանգամանքից:

Օֆերտան Կայքում այլ լեզուներով ևս տեղադրված լինելու դեպքում ցանկացած լեզվի նկատմամբ գերակայում և հիմք է ընդունվում հայերեն լեզվով բովանդակությունը:

 

  1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

1.1 Ստորև ներկայացվող հասկացություններն ու սահմանումներն իրենց բոլոր հոլովաձևերով սույն օֆերտայում կիրառվում են ստորև ներկայացվող մեկնաբանությամբ․

  • Կողմեր – Ընկերությունը և Սպառողը։
  • Օրենսդրություն – Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ամբողջություն՝ ըստ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի դրույթները։

 

  1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Կողմերն ունեն սույն օֆերտայով և Օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:

2.2 Օֆերտայի մանրամասները սահմանված են կից պայմաններով, որը հանդիսանում է օֆերտայի անբաժանելի մասը:

2.3 Սպառողը համաձայնվում է առ այն, որ Ընկերությունն իրավունք ունի օգտագործել Սպառողի անձնական տվյալները, ներառյալ` փոխանցել դրանք այլ անձանց` օֆերտայով սահմանված կամ դրանից բխող իրավունքների ու պարտականությունների կատարումն ապահովելու, ներառյալ` ծանուցումներ, հաղորդագրություններ և իրավաչափ այլ բովանդակությամբ նյութեր ուղարկելու (Սպառողին հասցնելու) նպատակով:

 

  1. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

3.1 Կողմերն ազատվում են իրենց պարտականության խախտման համար պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի, այն է՝ տվյալ իրավիճակում անկանխելի և անկանխատեսելի հանգամանքի առկայության պատճառով, որը ծագել կամ անհաղթահարելի հետևանքներ է առաջացրել օֆերտան Սպառողի ընդունելուց հետո և անհնարին է դարձրել որևէ պարտականության պատշաճ կատարումը:

3.2 Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում Կողմերի` պարտավորությունների կատարման ժամկետները հետաձգվում են այդ հանգամանքների և դրանց հետևանքների գործողության ժամանակին համաչափորեն, իսկ կատարումն ընդհանրապես անհնարին դարձած պարտավորությունները դադարում են:

  1. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

4.1 Օֆերտան ակցեպտավորված է համարվում և Կողմերի համար իրավական հետևանքներ է առաջացնում Սպառողի կողմից ակցեպտավորվելու, Ընկերության կողմից Սպառողի հայտը բավարարվելու և Սպառողի` բոնուսային համակարգին միանալու պահից:

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]