Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ի Ն   Օ Ֆ Ե Ր Տ Ա

(բոնուսային համակարգի վերաբերյալ)

Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Սույն օֆերտան հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած «Ֆեռակո» ՍՊԸ-ի (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) կողմից առաջարկվող բոնուսային համակարգին միանալու հրապարակային առաջարկ՝ օֆերտայում սահմանված պայմաններով։

Օֆերտան տեղադրված է Ընկերության www.genatsvale.am կայքում (այսուհետ նաև՝ Կայք), հրապարակային է և ուղղված է դրանում սահմանված պայմաններին բավարարող սպառողների անորոշ շրջանակի։ Միևնույն ժամանակ, օֆերտան որևէ կերպ չի կաշկանդում Ընկերությանը և վերջինիս չի պարտադրում բավարարել սահմանված պայմաններին բավարարող յուրաքանչյուր անձի հայտը, և Ընկերությունն ազատ է հայտը բավարարելու անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը որոշելու հարցում:

Սույն օֆերտայի անբաժանելի մասն են հանդիսանում դրան կցված պայմանները:

Բոնուսային համակարգի յուրաքանչյուր Մասնակից համակարգին իր մասնակցությունը շարունակելու (չդադարեցնելու) փաստի ուժով ակցեպտավորում է սույն օֆերտան և դրա պայմանները, ուստի օֆերտան և դրան կցված պայմանները կիրառվում են բոնուսային համակարգի բոլոր Մասնակիցների նկատմամբ` անկախ որևէ հանգամանքից:

Օֆերտան Կայքում այլ լեզուներով ևս տեղադրված լինելու դեպքում ցանկացած լեզվի նկատմամբ գերակայում և հիմք է ընդունվում հայերեն լեզվով բովանդակությունը:

  1. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

1.1 Ստորև ներկայացվող հասկացություններն ու սահմանումներն իրենց բոլոր հոլովաձևերով սույն օֆերտայում կիրառվում են ստորև ներկայացվող մեկնաբանությամբ․

  • Կողմեր – Ընկերությունը և Սպառողը։
  • Օրենսդրություն – Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ամբողջություն՝ ըստ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների, ինչպես նաև ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի դրույթները։

 

  1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

2.1 Կողմերն ունեն սույն օֆերտայով և Օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներ և պարտականություններ:

2.2 Օֆերտայի մանրամասները սահմանված են կից պայմաններով, որը հանդիսանում է օֆերտայի անբաժանելի մասը:

2.3 Սպառողը համաձայնվում է առ այն, որ Ընկերությունն իրավունք ունի օգտագործել Սպառողի անձնական տվյալները, ներառյալ` փոխանցել դրանք այլ անձանց` օֆերտայով սահմանված կամ դրանից բխող իրավունքների ու պարտականությունների կատարումն ապահովելու, ներառյալ` ծանուցումներ, հաղորդագրություններ և իրավաչափ այլ բովանդակությամբ նյութեր ուղարկելու (Սպառողին հասցնելու) նպատակով:

  1. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

3.1 Կողմերն ազատվում են իրենց պարտականության խախտման համար պատասխանատվությունից, եթե դա տեղի է ունեցել անհաղթահարելի ուժի, այն է՝ տվյալ իրավիճակում անկանխելի և անկանխատեսելի հանգամանքի առկայության պատճառով, որը ծագել կամ անհաղթահարելի հետևանքներ է առաջացրել օֆերտան Սպառողի ընդունելուց հետո և անհնարին է դարձրել որևէ պարտականության պատշաճ կատարումը:

3.2 Անհաղթահարելի ուժի հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում Կողմերի` պարտավորությունների կատարման ժամկետները հետաձգվում են այդ հանգամանքների և դրանց հետևանքների գործողության ժամանակին համաչափորեն, իսկ կատարումն ընդհանրապես անհնարին դարձած պարտավորությունները դադարում են:

  1. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

4.1 Օֆերտան ակցեպտավորված է համարվում և Կողմերի համար իրավական հետևանքներ է առաջացնում Սպառողի կողմից ակցեպտավորվելու, Ընկերության կողմից Սպառողի հայտը բավարարվելու և Սպառողի` բոնուսային համակարգին միանալու պահից:

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր

Բոնուսային համակարգի վերաբերյալ

 Բոնուսային համակարգ

 

  1. ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

1․1 Բոնուսային (կուտակային) համակարգն Ընկերության կողմից շահագործվող «Գենացվալե» հանրային սննդի օբյեկտների հաճախորդների խրախուսմանն ուղղված ծրագիր է` վերջիններիս կողմից որոշակի պայմանների բավարարելու դեպքում: Գործընթացն իրականացվում է հեռախոսազանգով կամ կայքով պատվերների իրականացման միջոցով, որի կարգը սահմանված է սույն ընթացակարգով: Սույն ընթացակարգի պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է Կենտրոնական գրասենյակի կողմից:

1․2 Մասնակցի կողմից հեռախոսազանգով կամ կայքում գնումներ կատարելիս կուտակվում են նրա կատարված առևտրի չափին և գնվող ապրանքների տեսականուն համապատասխան բոնուսային միավորներ: Բոնուսային միավորների հաշվին հնարավորություն է ընձեռվում կատարել գնումներ «Գենացվալե» պանդոկների ցանցի կայքով և կայքում նշված հեռախոսահամարի միջոցով:

1․3 Ընկերությունը իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին դադարեցնել բոնուսային համակարգի աշխատանքը՝ դրանից մեկ ամիս առաջ պատշաճ ծանուցելով համակարգի բոլոր Մասնակիցներին: Սույն ընթացակարգի շրջանակներում Ընկերությունը Մասնակիցներին ուղղված բոլոր ծանուցումները կարող է կատարել www.genatsvale.am ինտերնետային կայքում (այսուհետ Կայք) կամ «Գենացվալե» պանդոկների ցանցի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակային տեղեկատվություն տեղադրելու կամ Մասնակցի բջջային հեռախոսահամարին հաղորդագրություն ուղարկելու միջոցով, ինչը համարվում է պատշաճ ծանուցում: Ընկերության կողմից պատշաճ ծանուցումը համարվում է ապահովված, եթե վերջինս ծանուցումը սույն ընթացակարգով նշված որևէ (թեկուզև մեկ) եղանակով կատարել է: 

2․ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2․1 Բոնուսային համակարգի Մասնակից կարող են լինել կայքով կամ կայքում նշված հեռախոսահամարով գնում կատարող այն հաճախորդները, որոնք մեկ օրացույցային ամսվա ընթացքում միևնույն հեռախոսահամարով (կայքում նշելով կամ զանգով) կատարել են առնվազն երկու գնում՝ 15.000 դրամ և ավել գումարի չափով:

2.2 Մասնակցության համար անհրաժեշտ է լինելու Ընկերության զանգերի կենտրոնի աշխատակցին տեղեկացնել այդ մասին՝ հայտնելով Մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը և ծննդյան տվյալները: Ընկերության աշխատակիցը յոթ օրյա ժամկետում իրականացնում է ստուգում և կապ հաստատում հաճախորդի հետ՝ հայտնելու Ընկերության պատասխանը: Դրական պատասխանի դեպքում Մասնակիցը հնարավորություն է ստանում կուտակել բոնուսային միավորներ, որոնք կցվում են իր հեռախոսահամարին:

3․ ԿՈՒՏԱԿՈՒՄ

3․1 Բոնուսային միավորների հաշվարկը կատարվում է գնման հետևյալ սահմանաչափով՝

  • ամեն գնման դեպքում կուտակվում է գնման արժեքի 3 %-ը:

3.2 Կայքով գնում կատարելիս հաճախորդը պարտավոր է նշել իր հեռախոսահամարը համապատասխան դաշտում: Եթե այն գրանցված է բոնուսային համակարգում, ապա միավորները կուտակվում են ավտոմատ կերպով:

3.3 Հեռախոսազանգով գնումներ կատարելիս միավորները ավտոմատ կերպով կցվում են այն հեռախոսահամարին, որից կատարվում է գնումը, եթե համարը գրանցված է բոնուսային համակարգում: Հեռախոսահամարի նույնականացումը և կայքով, և զանգով պատվիրելիս կատարվում է ավտոմատ կերպով:

4․ ՍՊԱՌՈՒՄ

4․1 Մասնակիցը կարող է գնումների դիմաց վճարումը իրականացնել կուտակած բոնուսային միավորների հաշվին միայն հեռախոսազանգի միջոցով: Բոնուսային միավորների սպառումը իրականացվում է միայն տվյալ զանգի հեռախոսահամարին կից միավորների հաշվից: Հաճախորդը պարտավոր է անցնել նույնականացման գործընթացը՝ նշելով Մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը և ծննդյան տվյալները Ընկերության զանգերի կենտրոնի աշխատակցին, որից հետո վերջինս կազմակերպում է վճարման գործընթացը Ընկերության ներքին աշխատակարգի համաձայն:

5․ ԲՈՆՈՒՍԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ

5․1 Սույն ընթացակարգի 4.1 ենթակետի հիման վրա, ինչպես նաև Մասնակցի կողմից Գենացվալե պանդոկների ցանցի կայքով կամ զանգերի կենտրոնով 3 ամիս անընդմեջ գնումներ չկատարելու և/կամ կուտակված բոնուսային միավորները չսպառելու դեպքում Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում զրոյացնել կուտակված բոնուսային միավորները՝ առանց Մասնակցին նախապես տեղեկացնելու: